سلام به هم وطنان

ما هم در آلمان و اتریش و لبنان و  سوئیس از همان ابتدا از حامیان دکتر جلیلی بودیم و هستیم

ایشان واقعا باعث عزت و افتخار ایران هستند...........