«ما این روزهای پیروزی و شکست را بین مردم می گردانیم تا آنانکه ایمان آورده اند، آشکار گردند و از میانشان شاهدانی برگزیده شوند.» [آل عمران-14]

عمل به تکلیف و لبیک به ندای امام امت مبارکباد....

دوباره مشارکت در انتخابات حس غرور را در دلمان ایجاد کرد... چهار سال پیش تقریبا در همین روزها در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کردیم و انتظار مشارکت 85 درصدی را هم نداشتیم... دوره قبل دانشجوی سال آخر بودم... از وسط درس آداب کنسولی از کلاس خارج شدیم و رفتیم در حوزه انتخابیه شهر مونیخ رای دادیم و برگشتیم ... امسال آمدیم ایران... رای دادیم... فقط می توانم بگویم به تکلیف عمل کردیم...

امیدوارم تاریخ تکرار نشود... روزهایی که تازه به شهر بن آلمان آمده بودیم... خرداد ماه 1376