روز قدس، روزی است كه باید ما تمام قوای خودمان را مجهز كنیم؛ و مسلمین از آن انزوایی كه آنها را كشانده بودند خارج شوند، و با تمام قدرت و قوت در مقابل اجانب بایستند و ما در مقابل اجانب با تمام قوا ایستاده‌ایم، و نخواهیم اجازه داد كسان دیگر در مملكت ما دخالت كنند، و مسلمین نباید اجازه بدهند كه كسان دیگر در ممالكشان دخالت كنند. در روز قدس، ملتها باید به حكومتهایی كه خائن هستند هشدار دهند. روز قدس روزی است كه ما خواهیم فهمید چه اشخاصی و چه رژیمهایی با توطئه‌گرهای بین‌المللی موافقت دارند و با اسلام مخالفت. آنهایی كه شركت ندارند مخالف با اسلام هستند، و موافق با اسرائیل، و آنهائی كه شركت كردند متعهد هستند و موافق با اسلام و مخالف با دشمنان اسلام ـ كه در رأس آنها امریكا و اسرائیل است. روز قدس روز امتیاز حق از باطل است، روز جدایی حق و باطل است.

روز قدس

Der Jerusalem-Tag ist der Tag, an dem wir erkennen werden, welche Individuen und Regime die Verschwörungen der internationalen Gruppen unterstützen und dem Islam entgegenstehen. Diejenigen, die nicht am Jerusalem-Tag teilnehmen, sind gegen den Islam und stimmen mit Israel überein, während diejenigen, die am Jerusalem-Tag teilnehmen, dem Islam verpflichtet sind und in Übereinstimmung mit dem Islam gegen die Feinde des Islam und deren Anführer – Amerika und Israel – vorgehen. Es ist der Tag, an dem Wahrheit und Lüge sichtbar werden, an dem der Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge deutlich wird.

صحیفه نور ، جلد 8 ، صفحه 233و234

به لینک زیر هم مراجعه کنید:

http://www.shia-forum.de/index.php?/topic/59203-aufruf-zur-demonstration-am-internationalen-qudstag-2013/